ေရာက္လာသူ မိတ္ေဆြအေပါင္းကို ကိုေဇာ္သြင္း (နည္းပညာမွ်ေ၀ျခင္း) ဆိုဒ္ေလးမွ Domain&Hosting ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္..အားေပးမွဳအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္...။

Saturday, December 12, 2015

✔ဆက္​သြယ္​​ေရးဥပ​ေဒမ်ား✔


PDF ဖိုင္​အျဖစ္​​ေဒါင္​းယူထားရန္​

    အဆင္​​ေျပပါ​ေစ။
           ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

✔အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ✔

အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒမွာ ပုဒ္မ ၃၄ ဆိုတာ “မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေငြဒဏ္ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ရာအထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္ မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္မွအမ်ား ဆံုးသံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္-

(က) အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္တမ္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္ခုလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးေစျခင္း၊

(ခ) မူလ ေဆာင္ရြက္ေပးပို႔သူႏွင့္ လက္ခံသူတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုခုကို ၾကားျဖတ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုခုတြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးသို႔ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊

(ဂ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ထိုသူ၏လံုျခံဳမႈ အဆင့္ထားရွိေသာ အမွတ္၊ စကား၀ွက္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္ ထိုးျမဲလက္မွတ္ျဖင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦးသို႔  တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳျခင္း၊

(ဃ)  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာ က် ဆင္းေစရန္ျဖစ္ေစ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္  ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္        သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း” ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ  ၆၆ မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ “ မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-

(က) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြင္းသို႔ ယင္း၏ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ မူလ အေနအထားကိုျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

(ခ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဗိုင္းရပ္စ္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေစျခင္း၊

(ဂ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တစ္ခုခုကိုအသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ သို႔ မဟုတ္ အက်ဳိးပ်က္စီးေစျခင္း၊

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အေသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း” ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ဆိုက္ဘာ ဥပေဒကေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ကိုရယူ ေဆာင္ရြက္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

✔​​ေဖ့စ္ဘြတ္ရွယ္ယာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းလွဴဒါန္းမည့္ မက္ခ္ ဇူကာဘက္✔

​ေဖ့စ္ဘြတ္  သန္းၾကြယ္သူေဌး မက္ခ္ဇူကာဘက္က၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ကုမၸဏီပိုင္ ရွယ္ယာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဒၚလာ ၄၅ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ကို လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ဇူကာဘက္ႏွင့္ဇနီး ပရစၥလီယာခ်န္းက ၎တို႔၏ သမီးဦးရတနာေလး မက္  ေမြးဖြားၿပီးေနာက္   အဆိုပါ လွဴဒါန္းမည့္အစီအစဥ္ကို    ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က  ကေလးသူငယ္အားလံုးအတြက္    ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာကမၻာႀကီးႏွင့္ လူသားတို႔၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားတိုးတက္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က   ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာ ခ်က္တြင္  ေဖ့စ္ဘြတ္တည္ေထာင္သူႏွင့္   အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဇူကာဘက္က  ၎ႏွင့္ ဇနီးသည္တို႔သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္  ပညာေရးႏွင့္  က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအသစ္ တစ္ခုတည္ေထာင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ဇူကာဘက္က လူသားအားလံုးတန္းတူညီမွ်ခြင့္ရွိရ မည္ဟု  ယုံၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္  အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္    လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

အလွဴအတန္းမ်ားရက္ေရာစြာျပဳလုပ္ေသာ ၾသဇာ တိကၠမႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ ဇူကာဘက္ တစ္ဦးတည္းသာ မဟုတ္ေပ။ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ တည္ေထာင္သူ  ဘီလ္ဂိတ္သည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု တည္ေထာင္၍  အလွဴအတန္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဝါရန္  ဘက္ဖက္တ္ သည္လည္း ရက္ေရာေသာ ပရဟိတဒါနရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။       

သမီးေလး ေမြးဖြားလာၿပီးေနာက္ ၎ပိုင္ Facebook ရွယ္ယာ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကို လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ဝက္ဘ္ဆိုက္ထူေထာင္သူ မာ့ခ္ဇူကာဘက္က ေၾကညာလိုက္သည္။

ဇူကာဘက္၏ ဇနီးသည္ ပရစၥလီယာခ်န္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက သမီးေလး မက္စ္ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ မက္စ္သည္ ဇူကာဘက္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ပထမဆံုး ရင္ေသြးေလးလည္း ျဖစ္သည္။

သမီးေလး ေမြးဖြားလာၿပီးေနာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္ ဇူကာဘက္က ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ မက္စ္အတြက္ ရည္စူးေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး Facebook ရွယ္ယာမ်ား လွဴဒါန္းမည့္ သတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Facebook ရွယ္ယာမ်ားကို ၎တို႔ စံုတြဲ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ခ်န္ဇူကာဘက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ေဖာင္ေဒးရွင္းထံသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိပိုင္ Facebookရွယ္ယာ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ယေန႔ေခတ္ ကာလေပါက္ေစ်းသည္ ေဒၚလာ ၄၅ ဘီလီယံဖိုးမွ်ရွိေၾကာင္း ဇူကာဘက္က ေျပာၾကားထားသည္။

        ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

"ဇနီးျဖစ္သူ မီးဖြားမွာျဖစ္လုိ႕ ေဖ႕ဘြတ္ခ္ကေနႏွစ္လခြင့္ယူမယ့္ဇူကာဘက္"

​ေဖ့စ္​ဘြတ္ခ္၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇူကာဘက္သည္ ၎၏ဇနီး မီးဖြား မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ ႏွစ္လၾကာ ခြင့္ယူမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
 ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ ေဖ႕ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ေဖ႕ဘြတ္ခ္ မွ ႏွစ္လတာခြင့္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘက္က ေရးသားခဲ့သည္။
 “ဒါက အရမ္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ သမီးေလး ေမြးလာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္ မီးဖြားခြင့္ ႏွစ္လယူပါမယ္”ဟု ဇူကာဘက္က ဆိုသည္။ ေဖ႕ဘြတ္ခ္သည္ ကုမၸဏီ မူဝါဒအရ ဖခင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို မီးဖြားခြင့္ စုစုေပါင္း ေလးလထိ ရက္ရက္ေရာေရာ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ကေလး၏အသက္ တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ အေတာအတြင္း အဆိုပါ ေလးလစာခြင့္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ယူခြင့္ရွိသည္။ 
“ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြအရ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ မိဘေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေမြးကင္းစ ကေလးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ေပး ေနခြင့္ရတဲ့အခါ ကေလးအတြက္ေရာ၊ မိသားစုအတြက္ပါ ရလဒ္ေတြက ပိုေကာင္းေနတတ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေန႔စဉ္ဘဝ ျဖစ္ပ်က္မႈေတြဟာ အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ နည္းနည္းပိုၿပီး လက္ေတြ႕က်လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘဝရဲ႕ ေနာက္ထပ္ မ်က္ႏွာစာသစ္ တစ္ခုထဲ ဝင္ေရာက္ပါေတာ့မယ္”ဟုလည္း ဇူကာဘက္က ၎ႏွင့္ ဇနီးသည္ ပရင္ဆီလာခ်န္တို႔ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ေရးသားထားသည္။ 
ဇူလုိင္လ အတြင္းက ဇူကာဘက္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ပထမဆံုး ရင္ေသြးေလးကို ကုိယ္ဝန္လြယ္ထားေၾကာင္း သတင္းကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ 
ဇူကာဘက္ ခြင့္စယူမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အတိအက် မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိက ျငင္းဆိုထားသည္။

          ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

✔Facebookတြင္ Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ဟု ဇူကာဘက္ေျပာၾကား✔

Likeႏွင့္အတူ Dislike ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးကိုပါ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားထံ ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ ထူေထာင္သူ မာ့ခ္ဇူကာဘက္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ မန္လိုပါ့ခ္ရွိ Facebook၏ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရာ၌ ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုး လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႀကီး၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ အသက္ (၃၁) ႏွစ္အရြယ္ ဇူကာဘက္က ယခုလို အသိေပးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

Facebookသည္ လႊင့္တင္ထားသည့္ စာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္သည့္ Likeျပဳလုပ္ခြင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မႏွစ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ႏွစ္အေတာ္ၾကာ မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ အဆိုပါ Featureသစ္အတြက္ စတင္ စမ္းသပ္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Facebook၏ Dislike ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္သည့္ ကန္႔ကြက္မႈ၊ သေဘာမတူမႈမ်ိဳးထက္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအတြက္ စိတ္မေကာင္းမႈ၊ စာနာဝမ္းနည္းမႈကို ျပသရန္ ပိုမိုရည္ရြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဇူကာဘက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

Facebookသည္ ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ အထင္ကရ Feature တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Likeကို စတင္မိတ္ဆက္စဥ္ ကတည္းက Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ အတြက္ပါ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။ “လူေတြက Dislikeကို ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒါကို ေတာင္းဆိုတဲ့ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီေန႔က ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္အတြက္ စၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၿပီ ဆိုတာကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈေတြ စတင္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး နီးစပ္ေနၿပီ”ဟု စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ဇူကာဘက္က Facebook ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္လာသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၎က Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ကို ကန္႔ကြက္မဲ ေပးသည့္ သေဘာမ်ိဳး အသံုးမျပဳေစလိုဘဲ ဝမ္းနည္းမႈ၊ စာနာမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပလိုသည့္ အႏွစ္သာရမ်ိဳးသို႔ ဦးတည္ေစလိုေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသြားသည္။
Ref: CBC

            ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

Monday, December 7, 2015

✔DiskDigger Pro v1.0 pro Updated✔

မိမိ​ေန႔စဥ္​အသံုးျပဳ​ေနတဲ့ Android ဖုန္​း​ေလး အထဲက မွားၿပီးဖ်က္​လိုက္​မိတဲ့ ဖိုင္​​ေတြကို ျပန္​ၿပီး႐ွာ​ေပးမယ္​့"DiskDigger Pro v1.0 pro"ဆိုတဲ့
application ​ေလးတစ္​ခုကို တင္​​ေပးလိုက္​ပါတယ္​။
ဒီappကိုအသံုးျပဳဖို႔မိမိတို႔ဖုန္​းဟာRooted Access
ရ႐ွိထားဖို႔​ေတာ့လိုပါတယ္​-

-ဒီ app ​ေလးကိုအသံုးျပဳၿပီးအ​ေၾကာင္​းအမ်ိဳးမ်ိဳး​ေၾကာင္​့ကိုယ္​မွားၿပီးဖ်က္​လိုက္​မိတဲ့၊photo ​ေတြ၊song​ေတြ၊apk ​ေတြ၊game ​ေတြ၊အစ႐ွိတာ​ေတြကိုဒီapk​ေလးကိုအသံုးျပဳ၍မွားဖ်က္​မိတာ​ေတြကို
ျပန္​ၿပီး​ေတာ့restoreျပန္​ဆယ္​ယူလို႔ရ႐ွိ​ေစႏိုင္​
ပါလိမ္​့မယ္​-

-သူ recover ျပန္​ဆယ္​ယူ​ေပးႏိုင္​မယ္​့ format အမ်ိဳးအစား​ေတြက​ေတာ့_________________

JPG, PNG, MP4 / M4A / 3GP / MOV, GIF, MP3, WAV, TIF, CR2, SR2, NEF, DCR, PEF, DNG, ORF, DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, XPS, ODT / ODS / ODP / ODG, ZIP, APK, EPUB.......

စတာ​ေတြပဲ ျဖစ္​ပါတယ္​-
ဒီ apk ကိုအသံုးျပဳဖို႔ မိမိတို႔ဖုန္​းဟာ 
"Root Access"ရ႐ွိထားဖို႔​ေတာ့လိုပါမယ္​-

-Apk File Size 1.1MB ​ေလးပဲ႐ွိၿပီး
-Android OS Version 2.3 ႏွင္​့အထက္​ ႐ွိ​ေသာ
ဖုန္​းမ်ားမွာ ထည္​့သြင္​း installing လုပ္​၍ အသံုးျပဳႏိုင္​မွာပဲ ျဖစ္​ပါတယ္​-

-​ေအာက္​ကလင္​့ခ္​ကိုႏိွပ္​၍​ေဒါင္​းယူႏိုင္​ပါၿပီ-
DOWNLOAD APK HERE

အသံုးျပဳပံု video file အား ၾကည္​့ရန္​

အဆင္​​ေျပပါ​ေစ။
     ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

Sunday, December 6, 2015

✔♨ မိမိရဲ႕facebook pageမွာpostတင္​မရ​ေအာင္​ႏွင္​့pageရဲ႕message boxပိတ္​ထားနည္​း✔အဆင္​​ေျပပါ​ေစ။
     ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

Friday, December 4, 2015

✔Comic Maker and Comic Creator App✔

-ဟာသပံု၊႐ုုပ္​​ေျပာင္​ပံု၊ကာတြန္​းပံု​ေလး​ေတြ​ေရးဆြဲၿပီး
စာသား​ေလး​ေတြပါထည္​့​ေရးလို႔ရ​ေစတဲ့
comic makerနဲ႔comic creatorဆိုတဲ့apk
ႏွစ္​ခုတင္​​ေပးလိုက္​ပါတယ္​။androidဖုန္​းအတြက္​
ျဖစ္ၿပီးဖုန္​းversion 2.3 ႏွင္​့အထက္​႐ွိဖုန္​းမ်ားမွာ
ထည္​့သြင္​းinstallလုပ္​၍အသံုးျပဳႏိုင္​ပါမည္​-
​ေအာက္​ကလင္​့ခ္​မွာ​ေဒါင္​းလုပ္​ဆြဲႏိုင္​ပါႃပီ
Comic Maker Apk
DOWNLOAD HERE

Comic Creator Apk
DOWNLOAD HERE

အဆင္​​ေျပပါ​ေစ။
   ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)
www.zawthwin.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...