ေရာက္လာသူ မိတ္ေဆြအေပါင္းကို ကိုေဇာ္သြင္း (နည္းပညာမွ်ေ၀ျခင္း) ဆိုဒ္ေလးမွ Domain&Hosting ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္..အားေပးမွဳအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္...။

Saturday, December 12, 2015

✔အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ✔

အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒမွာ ပုဒ္မ ၃၄ ဆိုတာ “မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေငြဒဏ္ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ရာအထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္ မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္မွအမ်ား ဆံုးသံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္-

(က) အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္တမ္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္ခုလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးေစျခင္း၊

(ခ) မူလ ေဆာင္ရြက္ေပးပို႔သူႏွင့္ လက္ခံသူတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုခုကို ၾကားျဖတ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုခုတြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးသို႔ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊

(ဂ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ထိုသူ၏လံုျခံဳမႈ အဆင့္ထားရွိေသာ အမွတ္၊ စကား၀ွက္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္ ထိုးျမဲလက္မွတ္ျဖင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦးသို႔  တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳျခင္း၊

(ဃ)  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာ က် ဆင္းေစရန္ျဖစ္ေစ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္  ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္        သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း” ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ  ၆၆ မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ “ မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-

(က) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြင္းသို႔ ယင္း၏ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ မူလ အေနအထားကိုျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

(ခ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဗိုင္းရပ္စ္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေစျခင္း၊

(ဂ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တစ္ခုခုကိုအသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ သို႔ မဟုတ္ အက်ဳိးပ်က္စီးေစျခင္း၊

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အေသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း” ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ဆိုက္ဘာ ဥပေဒကေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ကိုရယူ ေဆာင္ရြက္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကို​ေဇာ္​သြင္​(နည္​းပညာ)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...